שמואל א' 8

1

ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שפטים לישראל:

2

ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע:

3

ולא הלכו בניו בדרכו ויטו אחרי הבצע ויקחו שחד ויטו משפט:

4

ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל שמואל הרמתה:

5

ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים:

6

וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל יהוה:

7

ויאמר יהוה אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם:

8

ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם לך:

9

ועתה שמע בקולם אך כי העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם:

10

ויאמר שמואל את כל דברי יהוה אל העם השאלים מאתו מלך:

11

ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו:

12

ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו:

13

ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות:

14

ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו:

15

וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו:

16

ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו:

17

צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים:

18

וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה יהוה אתכם ביום ההוא:

19

וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו:

20

והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו:

21

וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באזני יהוה:

22

ויאמר יהוה אל שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו איש לעירו: