שמואל א' 31

1

ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע:

2

וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול:

3

ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים:

4

ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה:

5

וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על חרבו וימת עמו:

6

וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדו:

7

ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן:

8

ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע:

9

ויכרתו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם:

10

וישמו את כליו בית עשתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית שן:

11

וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול:

12

ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם:

13

ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים: