שמואל א' 3

1

והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ודבר יהוה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ:

2

ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקמו ועינו החלו כהות לא יוכל לראות:

3

ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל יהוה אשר שם ארון אלהים:

4

ויקרא יהוה אל שמואל ויאמר הנני:

5

וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך וישכב:

6

ויסף יהוה קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי בני שוב שכב:

7

ושמואל טרם ידע את יהוה וטרם יגלה אליו דבר יהוה:

8

ויסף יהוה קרא שמואל בשלשית ויקם וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויבן עלי כי יהוה קרא לנער:

9

ויאמר עלי לשמואל לך שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר יהוה כי שמע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו:

10

ויבא יהוה ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שמע עבדך:

11

ויאמר יהוה אל שמואל הנה אנכי עשה דבר בישראל אשר כל שמעו תצלינה שתי אזניו:

12

ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו החל וכלה:

13

והגדתי לו כי שפט אני את ביתו עד עולם בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם:

14

ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם:

15

וישכב שמואל עד הבקר ויפתח את דלתות בית יהוה ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי:

16

ויקרא עלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני:

17

ויאמר מה הדבר אשר דבר אליך אל נא תכחד ממני כה יעשה לך אלהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דבר אליך:

18

ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו ויאמר יהוה הוא הטוב בעינו יעשה:

19

ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה:

20

וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהוה:

21

ויסף יהוה להראה בשלה כי נגלה יהוה אל שמואל בשלו בדבר יהוה: