שמואל א' 18

1

ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו:

2

ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו:

3

ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו:

4

ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגרו:

5

ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול:

6

ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשור והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים:

7

ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול באלפו ודוד ברבבתיו:

8

ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה:

9

ויהי שאול עון את דוד מהיום ההוא והלאה:

10

ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול:

11

ויטל שאול את החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים:

12

וירא שאול מלפני דוד כי היה יהוה עמו ומעם שאול סר:

13

ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר אלף ויצא ויבא לפני העם:

14

ויהי דוד לכל דרכו משכיל ויהוה עמו:

15

וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו:

16

וכל ישראל ויהודה אהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם:

17

ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים:

18

ויאמר דוד אל שאול מי אנכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי אהיה חתן למלך:

19

ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה:

20

ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו:

21

ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום:

22

ויצו שאול את עבדו דברו אל דוד בלט לאמר הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך ועתה התחתן במלך:

23

וידברו עבדי שאול באזני דוד את הדברים האלה ויאמר דוד הנקלה בעיניכם התחתן במלך ואנכי איש רש ונקלה:

24

ויגדו עבדי שאול לו לאמר כדברים האלה דבר דוד:

25

ויאמר שאול כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במהר כי במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלשתים:

26

ויגדו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים:

27

ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו שאול את מיכל בתו לאשה:

28

וירא שאול וידע כי יהוה עם דוד ומיכל בת שאול אהבתהו:

29

ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים:

30

ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל עבדי שאול וייקר שמו מאד: