רות 3

1

ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך:

2

ועתה הלא בעז מדעתנו אשר היית את נערותיו הנה הוא זרה את גרן השערים הלילה:

3

ורחצת וסכת ושמת שמלתך עליך וירדתי הגרן אל תודעי לאיש עד כלתו לאכל ולשתות:

4

ויהי בשכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם ובאת וגלית מרגלתיו ושכבתי והוא יגיד לך את אשר תעשין:

5

ותאמר אליה כל אשר תאמרי אעשה:

6

ותרד הגרן ותעש ככל אשר צותה חמותה:

7

ויאכל בעז וישת וייטב לבו ויבא לשכב בקצה הערמה ותבא בלט ותגל מרגלתיו ותשכב:

8

ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת והנה אשה שכבת מרגלתיו:

9

ויאמר מי את ותאמר אנכי רות אמתך ופרשת כנפך על אמתך כי גאל אתה:

10

ויאמר ברוכה את ליהוה בתי היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר:

11

ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את:

12

ועתה כי אמנם כי אם גאל אנכי וגם יש גאל קרוב ממני:

13

ליני הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי יהוה שכבי עד הבקר:

14

ותשכב מרגלתו עד הבקר ותקם בטרום יכיר איש את רעהו ויאמר אל יודע כי באה האשה הגרן:

15

ויאמר הבי המטפחת אשר עליך ואחזי בה ותאחז בה וימד שש שערים וישת עליה ויבא העיר:

16

ותבוא אל חמותה ותאמר מי את בתי ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש:

17

ותאמר שש השערים האלה נתן לי כי אמר אל תבואי ריקם אל חמותך:

18

ותאמר שבי בתי עד אשר תדעין איך יפל דבר כי לא ישקט האיש כי אם כלה הדבר היום: