שופטים 5

1

ותשר דבורה וברק בן אבינעם ביום ההוא לאמר:

2

בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה:

3

שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל:

4

יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים:

5

הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל:

6

בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות:

7

חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל:

8

יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם יראה ורמח בארבעים אלף בישראל:

9

לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה:

10

רכבי אתנות צחרות ישבי על מדין והלכי על דרך שיחו:

11

מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם יהוה:

12

עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר קום ברק ושבה שביך בן אבינעם:

13

אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד לי בגבורים:

14

מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר:

15

ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב:

16

למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב:

17

גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון:

18

זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה:

19

באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגדו בצע כסף לא לקחו:

20

מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא:

21

נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז:

22

אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו:

23

אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים:

24

תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך:

25

מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה:

26

ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו:

27

בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד:

28

בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו:

29

חכמות שרותיה תענינה אף היא תשיב אמריה לה:

30

הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל:

31

כן יאבדו כל אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה: