שופטים 21

1

ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה:

2

ויבא העם בית אל וישבו שם עד הערב לפני האלהים וישאו קולם ויבכו בכי גדול:

3

ויאמרו למה יהוה אלהי ישראל היתה זאת בישראל להפקד היום מישראל שבט אחד:

4

ויהי ממחרת וישכימו העם ויבנו שם מזבח ויעלו עלות ושלמים:

5

ויאמרו בני ישראל מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל יהוה כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא עלה אל יהוה המצפה לאמר מות יומת:

6

וינחמו בני ישראל אל בנימן אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל:

7

מה נעשה להם לנותרים לנשים ואנחנו נשבענו ביהוה לבלתי תת להם מבנותינו לנשים:

8

ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל יהוה המצפה והנה לא בא איש אל המחנה מיביש גלעד אל הקהל:

9

ויתפקד העם והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד:

10

וישלחו שם העדה שנים עשר אלף איש מבני החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב והנשים והטף:

11

וזה הדבר אשר תעשו כל זכר וכל אשה ידעת משכב זכר תחרימו:

12

וימצאו מיושבי יביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר ויביאו אותם אל המחנה שלה אשר בארץ כנען:

13

וישלחו כל העדה וידברו אל בני בנימן אשר בסלע רמון ויקראו להם שלום:

14

וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא מצאו להם כן:

15

והעם נחם לבנימן כי עשה יהוה פרץ בשבטי ישראל:

16

ויאמרו זקני העדה מה נעשה לנותרים לנשים כי נשמדה מבנימן אשה:

17

ויאמרו ירשת פליטה לבנימן ולא ימחה שבט מישראל:

18

ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו כי נשבעו בני ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן:

19

ויאמרו הנה חג יהוה בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסלה העלה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה:

20

ויצו את בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים:

21

וראיתם והנה אם יצאו בנות שילו לחול במחלות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימן:

22

והיה כי יבאו אבותם או אחיהם לרוב אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו:

23

ויעשו כן בני בנימן וישאו נשים למספרם מן המחללות אשר גזלו וילכו וישובו אל נחלתם ויבנו את הערים וישבו בהם:

24

ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו:

25

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה: