שופטים 17

1

ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו:

2

ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח לך ואתי אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה:

3

וישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך:

4

וישב את הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו:

5

והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן:

6

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה:

7

ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם:

8

וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו:

9

ויאמר לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא:

10

ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה לי לאב ולכהן ואנכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי:

11

ויואל הלוי לשבת את האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו:

12

וימלא מיכה את יד הלוי ויהי לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה:

13

ויאמר מיכה עתה ידעתי כי ייטיב יהוה לי כי היה לי הלוי לכהן: