ג' יוחנן 1

1

הזקן אל גיוס החביב אשר אני אהב אתו באמת:

2

חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך:

3

כי שמחתי למאד כאשר באו אחים ויעידו על אמתך אשר מתהלך באמת אתה:

4

אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת:

5

חביבי באמונה כל מעשיך עם האחים ועם הארחים:

6

אשר העידו על אהבתך בפני הקהל ואף תיטיב לעשות בלותך אתם כאשר יאתה לפני אלהים:

7

כי בעבור שמו יצאו ולא לקחו מאומה מן הגוים:

8

על כן חיבים אנחנו לקבל אתם למען נהיה עזרים לאמת:

9

אני כתבתי אל הקהלה אך דיוטריפס המתאוה להיות עליהם לראש איננו מקבל אתנו:

10

על כן בבאי אזכיר את מעשיו אשר הוא עשה בספרו עלינו דברים רעים ולא דיו שלא יקבל את האחים כי גם ימנע את החפצים לקבל ויגרשם מתוך הקהלה:

11

חביבי אל תרדף הרעה כי אם הטוב העשה טוב הוא מאלהים והעשה רע לא ראה את האלהים:

12

על דימטריוס העידו הכל וגם האמת עצמה וגם אנחנו מעידים עליו וידעתם כי עדותנו היא נאמנה:

13

הרבה לי לכתב ולא חפצתי לכתב אליך בדיו ובקנה:

14

אבל אקוה לראותך במהרה ופה אל פה נדבר:

15

שלום לך הרעים שאלים לשלומך שאל לשלום הרעים לאיש איש בשמו: