א' יוחנן 4

1

אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם:

2

בזאת תכירו את רוח אלהים כל רוח המודה בישוע המשיח כי בא בבשר מאלהים הוא:

3

וכל רוח אשר איננו מודה בישוע האדון כי בא בבשר לא מאלהים הוא וזה הוא רוח צר המשיח אשר שמעתם עליו כי בוא יבא ועתה הנה הוא בעולם:

4

אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם:

5

המה מן העולם על כן מהעולם ידברו והעולם ישמע אליהם:

6

ואנחנו מאלהים הננו היודע את האלהים ישמע אלינו ואשר איננו מאלהים לא ישמע אלינו בזאת נכיר את רוח האמת ואת רוח התועה:

7

אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים:

8

ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה:

9

בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו:

10

בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו:

11

אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו:

12

את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו:

13

בזאת נדע אשר בו נקום והוא בנו כי נתן לנו מרוחו:

14

ואנחנו חזינו ונעידה כי האב שלח את הבן מושיע העולם:

15

כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים:

16

ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו:

17

ובזאת נשלמה בנו האהבה בהיות לנו בטחון ביום הדין כי כמהו כן גם אנחנו בעולם הזה:

18

אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה:

19

אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו:

20

כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו:

21

וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו: