א' יוחנן 2

1

בני הנני כתב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק:

2

והוא כפרה על חטאתינו ולא על חטאתינו לבד כי גם על חטאת כל העולם:

3

ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמר את מצותיו:

4

האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו:

5

אבל השמר את דברו בו נשלמה באמת אהבת אלהים ובזאת נדע כי בו אנחנו:

6

האמר כי בו יעמד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך:

7

אחי אינני כתב לכם מצוה חדשה כי אם מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש:

8

ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם כי החשך עבר והאור האמתי כבר זורח:

9

האומר כי ישנו באור והוא שנא את אחיו עודנו בחשך:

10

האהב את אחיו יעמד באור ומכשול אין בו:

11

והשנא את אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את עיניו:

12

הנני כתב אליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו:

13

כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב:

14

כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע:

15

אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב:

16

כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד:

17

והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד:

18

ילדי הנה השעה האחרונה באה וכאשר שמעתם כי יבא צר המשיח כן עתה רבו צרי המשיח ובזאת נדע כי היא השעה האחרונה:

19

מאתנו יצאו אך לא משלנו היו כי אלו היו משלנו כי אז היו עמדים עמנו אבל למען יגלו כי לא כלם משלנו המה:

20

ואתם המשחה לכם מאת הקדוש וידעתם הכל:

21

לא כתבתי אליכם יען כי לא ידעתם את האמת אך יען כי ידעתם אתה ואשר כל כזב איננו מן האמת:

22

מי הוא הכזב אם לא המכחש בישוע לאמר כי איננו המשיח זה הוא צר המשיח המכחש באב ובבן:

23

כל המכחש בבן גם האב אין לו:

24

ואתם יקם נא בכם הדבר אשר שמעתם מראש ואם יקום בכם אשר שמעתם מראש אז גם אתם תקומו בבן ובאב:

25

וההבטחה אשר הבטיחנו היא חיי עולמים:

26

זאת כתבתי אליכם מפני המתעים אתכם:

27

ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו:

28

ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא נבוש מפניו בבואו:

29

אם ידעתם כי צדיק הוא דעו כי כל עשה צדקה נולד ממנו: