א' פטרוס 2

1

ועתה הסירו מכם כל רשע וכל מרמה וחנפה וקנאה וכל לשון רע:

2

וכעללים אשר מקרוב נולדו התאוו לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו:

3

אם אמנם טעמתם כי טוב האדון:

4

אשר נגשתם אליו אל אבן חיה אשר מאסו בה בני האדם והיא נבחרה ויקרה לאלהים:

5

ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח:

6

וזה הוא שאמר הכתוב הנני יסד בציון אבן פנה אבן בחן ויקרה והמאמין בה לא יבוש:

7

לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל:

8

והם נכשלו יען לא שמעו לדבר ולזאת גם נועדו:

9

ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא:

10

אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלהים ואשר לפנים לא רחמו ועתה מרחמים:

11

אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש:

12

והיטיבו דרככם בגוים למען יביטו אל מעשיכם הטובים והיה תחת אשר חרפו אתכם כפעלי און יכבדו את האלהים ביום הפקדה:

13

והכנעו לכל פקדת אדם בגלל האדון אם למלך כראוי לראש:

14

אם למשלים כראוי לשלוחים מאתו לנקמת פעלי און ולתהלת עשי טוב:

15

כי כן הוא חפץ אלהים אשר בעשותכם הטוב תסכרו את פי אולת האנשים אשר אין בם דעת:

16

כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים:

17

נהגו כבוד בכל איש אהבו את האחים יראו את אלהים כבדו את המלך:

18

העבדים הכנעו לפני אדניכם בכל יראה לא לפני הטובים והענוים לבד כי אם גם לפני העקשים:

19

כי חסד הוא לאיש אם ישבע ממררים ויענה חנם למען דעת האלהים:

20

כי אם חטא תחטאו וסבלתם מכות אגרוף מה תתהללו אך אם תענו וסבלתם בעשותכם הטוב חסד הוא מלפני אלהים:

21

כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו:

22

אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו:

23

אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ:

24

למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים:

25

אשר בחברתו נרפא לכם כי הייתם כצאן אבדות ועתה שבתם אל הרעה פקיד נפשתיכם: