יהושע 21

1

ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל:

2

וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו:

3

ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן:

4

ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה:

5

ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר:

6

ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה:

7

לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה:

8

ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל:

9

ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם:

10

ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה:

11

ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה:

12

ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו:

13

ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה:

14

ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה:

15

ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה:

16

ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה:

17

וממטה בנימן את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה:

18

את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע:

19

כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשיהן:

20

ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים:

21

ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה:

22

ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע:

23

וממטה דן את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה:

24

את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע:

25

וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים:

26

כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים:

27

ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה ערים שתים:

28

וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה:

29

את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה ערים ארבע:

30

וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה:

31

את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה ערים ארבע:

32

וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש:

33

כל ערי הגרשני למשפחתם שלש עשרה עיר ומגרשיהן:

34

ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה:

35

את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה ערים ארבע:

36

וממטה ראובן את בצר ואת מגרשה ואת יהצה ואת מגרשה:

37

את קדמות ואת מגרשה ואת מיפעת ואת מגרשה ערים ארבע:

38

וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה:

39

את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה כל ערים ארבע:

40

כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה:

41

כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן:

42

תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה:

43

ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה:

44

וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם:

45

לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל הכל בא: