יהושע 19

1

ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה:

2

ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה:

3

וחצר שועל ובלה ועצם:

4

ואלתולד ובתול וחרמה:

5

וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה:

6

ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן:

7

עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן:

8

וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם:

9

מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם:

10

ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד שריד:

11

ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם:

12

ושב משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלת תבר ויצא אל הדברת ועלה יפיע:

13

ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה:

14

ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח אל:

15

וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים עשרה וחצריהן:

16

זאת נחלת בני זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן:

17

ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם:

18

ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם:

19

וחפרים ושיאן ואנחרת:

20

והרבית וקשיון ואבץ:

21

ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ:

22

ופגע הגבול בתבור ושחצומה ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש עשרה וחצריהן:

23

זאת נחלת מטה בני יששכר למשפחתם הערים וחצריהן:

24

ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם:

25

ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף:

26

ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת:

27

ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל כבול משמאל:

28

ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה:

29

ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה:

30

ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן:

31

זאת נחלת מטה בני אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן:

32

לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם:

33

ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום ויהי תצאתיו הירדן:

34

ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש:

35

וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת:

36

ואדמה והרמה וחצור:

37

וקדש ואדרעי ועין חצור:

38

ויראון ומגדל אל חרם ובית ענת ובית שמש ערים תשע עשרה וחצריהן:

39

זאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחתם הערים וחצריהן:

40

למטה בני דן למשפחתם יצא הגורל השביעי:

41

ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול ועיר שמש:

42

ושעלבין ואילון ויתלה:

43

ואילון ותמנתה ועקרון:

44

ואלתקה וגבתון ובעלת:

45

ויהד ובני ברק וגת רמון:

46

ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו:

47

ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם:

48

זאת נחלת מטה בני דן למשפחתם הערים האלה וחצריהן:

49

ויכלו לנחל את הארץ לגבולתיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם:

50

על פי יהוה נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים ויבנה את העיר וישב בה:

51

אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשלה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את הארץ: