יהושע 15

1

ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחתם אל גבול אדום מדבר צן נגבה מקצה תימן:

2

ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשן הפנה נגבה:

3

ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה:

4

ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיה תצאות הגבול ימה זה יהיה לכם גבול נגב:

5

וגבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן:

6

ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן ראובן:

7

ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל הגלגל אשר נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל מי עין שמש והיו תצאתיו אל עין רגל:

8

ועלה הגבול גי בן הנם אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גי הנם ימה אשר בקצה עמק רפאים צפנה:

9

ותאר הגבול מראש ההר אל מעין מי נפתוח ויצא אל ערי הר עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים:

10

ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר ועבר אל כתף הר יערים מצפונה היא כסלון וירד בית שמש ועבר תמנה:

11

ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה:

12

וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני יהודה סביב למשפחתם:

13

ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון:

14

וירש משם כלב את שלושה בני הענק את ששי ואת אחימן ואת תלמי ילידי הענק:

15

ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר:

16

ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה:

17

וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה:

18

ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב מה לך:

19

ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות:

20

זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחתם:

21

ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור:

22

וקינה ודימונה ועדעדה:

23

וקדש וחצור ויתנן:

24

זיף וטלם ובעלות:

25

וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור:

26

אמם ושמע ומולדה:

27

וחצר גדה וחשמון ובית פלט:

28

וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה:

29

בעלה ועיים ועצם:

30

ואלתולד וכסיל וחרמה:

31

וצקלג ומדמנה וסנסנה:

32

ולבאות ושלחים ועין ורמון כל ערים עשרים ותשע וחצריהן:

33

בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה:

34

וזנוח ועין גנים תפוח והעינם:

35

ירמות ועדלם שוכה ועזקה:

36

ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע עשרה וחצריהן:

37

צנן וחדשה ומגדל גד:

38

ודלען והמצפה ויקתאל:

39

לכיש ובצקת ועגלון:

40

וכבון ולחמס וכתליש:

41

וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה ערים שש עשרה וחצריהן:

42

לבנה ועתר ועשן:

43

ויפתח ואשנה ונציב:

44

וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן:

45

עקרון ובנתיה וחצריה:

46

מעקרון וימה כל אשר על יד אשדוד וחצריהן:

47

אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים והים הגבול וגבול:

48

ובהר שמיר ויתיר ושוכה:

49

ודנה וקרית סנה היא דבר:

50

וענב ואשתמה וענים:

51

וגשן וחלן וגלה ערים אחת עשרה וחצריהן:

52

ארב ורומה ואשען:

53

וינים ובית תפוח ואפקה:

54

וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן:

55

מעון כרמל וזיף ויוטה:

56

ויזרעאל ויקדעם וזנוח:

57

הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן:

58

חלחול בית צור וגדור:

59

ומערת ובית ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן:

60

קרית בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן:

61

במדבר בית הערבה מדין וסככה:

62

והנבשן ועיר המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן:

63

ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה: