בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

יעקב 5

1

הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם:

2

עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש:

3

זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים:

4

הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות:

5

התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה:

6

הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו:

7

לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש:

8

כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא:

9

אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח:

10

אחי הנביאים אשר דברו בשם יהוה הם יהיו לכם למופת העני והתוחלת:

11

הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה:

12

וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין:

13

כי יצר לאיש בכם הוא יתפלל ואשר ייטב לבו הוא יזמר:

14

איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה:

15

ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו:

16

התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה:

17

אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים:

18

וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה:

19

אחי כי יתעה איש בכם מן האמת ואיש אחר ישיבנו:

20

ידוע ידע כי המשיב את החוטא מעקשות דרכו הוא יושיע את נפשו ממות ויכסה על המון פשעים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977