יעקב 4

1

מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם:

2

אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם:

3

הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם:

4

הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים:

5

או התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח השכן בקרבנו:

6

וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן:

7

לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם:

8

קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב:

9

התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון:

10

הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם:

11

אחי אל תחרפו איש את רעהו המחרף את רעהו ודן את אחיו הוא מחרף את התורה ודן את התורה ואם תדין את התורה אינך עשה התורה כי אם שפטה:

12

אחד הוא המחקק אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את עמיתך:

13

הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח:

14

ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך:

15

תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה:

16

עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא:

17

לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא: