עברים 3

1

לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע:

2

אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו:

3

כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית:

4

כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים:

5

והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר:

6

אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ:

7

לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו:

8

אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר:

9

אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה:

10

לכן אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי:

11

אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי:

12

ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים:

13

אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע:

14

כי נתחברנו למשיח אם נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפנה עד הקץ:

15

כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה:

16

מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה:

17

ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר:

18

ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים:

19

ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו: