הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977
← 1

עברים 2

3 →
1

לכן אנחנו חיבים ביותר להכין לבבנו אל אשר שמענו פן ילוז ויאבד ממנו:

2

כי אם הדבר הנאמר על ידי המלאכים היה קים וכל פשע ומרי נשא את ענשו כמשפט:

3

איך נמלט אנחנו אם לא נשים לב לתשועה גדולה אשר כזאת הנאמרה מתחלה בפי האדון ותקים לנו על ידי שמעיה:

4

וגם אלהים העיד עליה באתות ובמופתים ובגבורות שנות ובהאציל מרוח קדשו כרצונו:

5

כי לא תחת יד המלאכים שת את העולם הבא אשר אנחנו מדברים עליו:

6

כי אם כאשר העיד האמר במקום אחד מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו:

7

ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו ותמשילהו במעשי ידיך:

8

כל שתה תחת רגליו הנה באשר שת כל תחתיו לא השאיר דבר שלא שת תחתיו ועתה זה לא ראינו עדין כי כל הושת תחתיו:

9

אבל ישוע המחסר מעט ממלאכים אותו ראינו מעטר בכבוד והדר מפני ענותו עד מות למען אשר יטעם בחסד אלהים את המות בעד כלם:

10

כי נאה היה לו אשר הכל למענו והכל על ידו בהנחתו בנים רבים לכבוד להשלים בענוים את שר ישועתם:

11

כי גם המקדש גם המקדשים כלם מאחד המה ועל כן לא בוש מקרא להם אחים:

12

באמרו אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך:

13

ועוד וקויתי לו ועוד הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה:

14

ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן:

15

ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם:

16

כי אמנם לא במלאכים החזיק כי אם בזרע אברהם החזיק:

17

על כן היה עליו להדמות לאחיו בכל דבר למען אשר יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על חטאת העם:

18

כי באשר הוא בעצמו ענה ונתנסה יכל לעזר את המנסים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977