עברים 1

1

האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו:

2

אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות:

3

והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים:

4

ויגדל מאד מן המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא משלהם:

5

כי אל מי מן המלאכים אמר מעולם בני אתה אני היום ילדתיך ועוד אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן:

6

ובהביאו את הבכור שנית לעולם אמר והשתחוו לו כל מלאכים אלהים:

7

הן על המלאכים הוא אמר עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט:

8

אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך:

9

אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך:

10

ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים:

11

המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו:

12

כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו:

13

ואל מי מן המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך:

14

הלא הם כלם רוחות השרת שלוחים לעזרה בעד העתידים לרשת את הישועה: