פילימון 1

1

פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו:

2

ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך:

3

חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח:

4

מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי:

5

אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים:

6

למען אשר תאמץ התחברות אמונתך בדעת כל טוב אשר בכם לשם המשיח:

7

כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך:

8

לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך:

9

כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח:

10

אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס:

11

אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך:

12

ואתה קבל נא אתו שהוא מעי:

13

חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה:

14

אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה:

15

כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם:

16

ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון:

17

והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני:

18

ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי:

19

אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך:

20

כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון:

21

בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי:

22

ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם:

23

אפפרס האסור אתי במשיח ישוע:

24

ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך:

25

חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן: