ב' טימותיאוס 4

1

לכן אני מעיד בך נגד האלהים ונגד אדנינו ישוע המשיח הבא לשפט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו:

2

הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה:

3

כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים:

4

ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות:

5

אבל אתה היה ער בכל סבל הרעות ועשה מלאכת המבשר ומלא את שרותך:

6

כי עתה זה אסך נסך ועת פטירתי הגיעה:

7

המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי:

8

ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו:

9

חושה לבוא אלי במהרה:

10

כי דימס עזבני באהבתו את העולם הזה וילך לו לתסלוניקי וקריסקיס הלך לגלטיא וטיטוס לדלמטיא:

11

ולוקס הוא לבדו עמדי קח את מרקוס והביאהו אתך כי יועיל לי למאד לעבודה:

12

את טוכיקוס שלחתי לאפסוס:

13

את המטפחת שהנחתי בטרואס אצל קרפוס הביאהו אתך בבואך ואף את הספרים ובפרט את המגלות של קלף:

14

אלכסנדר חרש הנחשת עשה לי רעות רבות ישלם לו יהוה כמעשיו:

15

וגם אתה השמר לך ממנו כי מרו מרה את דברינו:

16

בהתנצלותי הראשונה לא היה איש לעזרני כי כלם עזבוני אל יחשב להם עון:

17

אבל האדון הוא עזרני וחזקני למען תשלם על ידי הבשורה וישמעוה כל הגוים ואנצל מפי אריה:

18

ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן:

19

שאל לשלום פריסקה ועקילס ובית אניסיפורוס:

20

ארסטוס נשאר בקורנתוס ואת טרופימוס הנחתי חולה במילטוס:

21

חושה לבוא לפני הסתיו אובולוס ופודיס ולינוס וקלודיה והאחים כלם שאלים לשלומך:

22

אדנינו ישוע המשיח יהי עם רוחך החסד עמכם אמן: