ב' טימותיאוס 3

1

וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות:

2

כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים:

3

חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב:

4

ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים:

5

ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה:

6

כי יש בהם הבאים בלאט אל הבתים ושבים נשים טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות:

7

הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת:

8

כי כמו יניס וימבריס אשר קמו על משה כן גם אלה מתקוממים אל האמת אנשים אשר נשחתה דעתם ונמאסים בדבר האמונה:

9

אכן לא יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם את האנשים ההם:

10

אבל אתה הלכת אחרי בהוראה ובהנהגה וברצון ובאמונה ובארך הרוח ובאהבה ובסבלנות:

11

וברדיפות ובענוים אשר מצאוני באנטיוכיא ובאקוניא ובלוסטרא ואלה הרדיפות סבלתי ומכלן הצילני האדון:

12

וגם כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו:

13

ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים:

14

אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו:

15

ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע:

16

כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק:

17

למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב: