ב' טימותיאוס 2

1

לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע:

2

ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים:

3

וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח:

4

איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא:

5

וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק כמשפט:

6

האכר העבד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה:

7

בין באשר אני אמר כי האדון יתן לך חכמה בכל דבר:

8

זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי:

9

אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר:

10

ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים:

11

נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה:

12

אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו:

13

אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל:

14

זאת הזכר להם והעד לפני האדון שלא לעשק במחלקת מלים אשר לא להועיל רק לעות דעת השמעים:

15

היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת:

16

אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע:

17

ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס:

18

אשר תעו מן האמת באמרם כי תחית המתים כבר היתה ויבלבלו אמונת קצת אנשים:

19

אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח:

20

כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון:

21

והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב:

22

ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור:

23

ותרחק מן השאלות התפלות באין מוסר באשר תדע כי אך קטטה מולידות הנה:

24

ועבד האדון לא יתקוטט אלא יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן:

25

ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת:

26

ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו: