א' טימותיאוס 6

1

כל אשר הם תחת על העבדות יחשבו את אדניהם ראוים לכל כבוד למען לא יחלל שם האלהים והלקח:

2

ואלה אשר אדניהם בני אמונה אל יקלו אתם על היותם אחים כי אם יעבדום ביותר בעבור כי מאמינים ואהובים הם המשתדלים לגמל חסד את זאת תלמד ותצוה:

3

האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות:

4

נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע:

5

וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה:

6

ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו:

7

כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה:

8

ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם:

9

אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון:

10

כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים:

11

ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה:

12

הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים:

13

הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס:

14

כי שמור תשמר את המצוה באין שמץ ודפי עד הופעת המשיח ישוע אדנינו:

15

אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים:

16

אשר הוא לבדו חי וקים והוא הדר באור נשגב ואיש לא ראהו ולא יוכל לראונו ולו הכבוד וגבורת עולמים אמן:

17

את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע:

18

ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם:

19

ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם:

20

אתה טימותיוס שמר את הפקדון והתרחק מדברי הבל הפסולים ומן וכוחי המדע הנקרא כן בשקר:

21

אשר יש מתפארים בו ויתעו מן האמונה: [ (I Timothy 6:22) החסד עמך אמן: ]