א' טימותיאוס 5

1

אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים:

2

את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה:

3

כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה:

4

וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים:

5

אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם:

6

אך המענגה מתה היא בחייה:

7

וזאת תצוה למען תהיינה בלא דפי:

8

אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין:

9

אלמנה אל תבחר זולתי בת ששים שנה ואשר היתה אשת איש אחד:

10

ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב:

11

אבל האלמנות הצעירות אל תקבל כי בהטות יצרן את לבן מן המשיח חשקות הן להיות לאיש:

12

ודינן עליהן כי בגדו באמונתן הראשונה:

13

ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן:

14

על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף:

15

כי יש מהן אשר כבר סרו אחרי השטן:

16

בן אמונה או בת אמונה שיש להם אלמנות יעזרו אתן ולא תהיינה למשא על הקהל כדי שיוכל להספיק לאלה אשר הנה אלמנות באמת:

17

הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה:

18

כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו:

19

אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים:

20

את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים:

21

הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים:

22

אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה:

23

אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה:

24

יש בני אדם אשר חטאתיהם גלויות ומקדימות לדין ויש מהם אשר הנה הלכות אחריהם:

25

וככה גם המעשים הטובים גלוים המה ואשר אינם כן לא יוכלו להסתר: