א' טימותיאוס 4

1

אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים:

2

דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת:

3

אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת:

4

כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה:

5

כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה:

6

אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו:

7

אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות:

8

כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא:

9

נאמן הדבר הזה וראוי על כל להתקבל:

10

כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים:

11

את זאת תצוה ותלמד:

12

אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה:

13

והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא:

14

ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים:

15

לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל:

16

שית לבך לנפשך ולהוראה והחזק בזה כי בעשותך כן תושיע את נפשך ואת נפש השמעים אליך: