א' טימותיאוס 2

1

ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם:

2

בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר:

3

כי כן טוב ורצוי בעיני אלהים מושיענו:

4

אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת:

5

כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע:

6

אשר נתן את נפשו כפר בעד כל וזאת העדות הבאה בעתה:

7

אשר אני הפקדתי לה לכרוז ולשליח אמת אני אמר במשיח ולא אשקר מורה הגוים באמונה ובאמת:

8

לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון:

9

וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים:

10

אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים:

11

האשה תלמד דומם בכל הכנעה:

12

ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום:

13

כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה:

14

ואדם לא נפתה כי האשה שמעה לקול המשיא ותבא לידי עברה:

15

אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות: