א' טימותיאוס 1

1

פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו:

2

אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו:

3

הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה:

4

ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה:

5

כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה:

6

יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו:

7

בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים:

8

אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה:

9

בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים:

10

וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא:

11

כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי:

12

והנני מודה לישוע המשיח אדנינו המאזרני חיל כי חשבני נאמן וישימני למשרת לו:

13

אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה:

14

ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע:

15

נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם:

16

ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם:

17

ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן:

18

את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה:

19

לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם:

20

ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד: