ב' תסלוניקים 2

1

והננו מבקשים מכם אחי על אדות ביאת אדנינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו:

2

אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח:

3

אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון:

4

המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא:

5

הלא תזכרו כי בעוד היותי אתכם דברתי אלה אליכם:

6

ועתה ידעתם מה שימנעהו מלהגלות בעתו:

7

כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד כה:

8

ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו:

9

את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר:

10

ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע:

11

ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר:

12

למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה:

13

אבל אנחנו חיבים להודות לאלהים בכל עת בעבורכם אחי חביבי האדון אשר האלהים בחר בכם מראשית לישועה בקדוש הרוח ובאמונת האמת:

14

לזאת קרא אתכם בבשורתנו לנחלת כבוד אדנינו ישוע המשיח:

15

לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו:

16

והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה:

17

הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב: