בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

ב' תסלוניקים 13

1

אהבת האחים תעמד:

2

הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו:

3

זכרו את האסורים כאלו אתם אסורים עמהם ואת הנלחצים באשר גם אתם בבשר:

4

האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים:

5

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך:

6

על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם:

7

זכרו את מנהיגיכם אשר הגידו לכם את דבר האלהים בינו לאחרית דרכם ולכו באמונתם:

8

ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים:

9

אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם:

10

יש לנו מזבח אשר אינם רשאים לאכל מעליו משרתי המשכן:

11

כי הבהמות אשר הובא דמן בקדש לכפרת החטא על ידי הכהן הגדול גויתיהן נשרפו מחוץ למחנה:

12

בעבור זאת גם ישוע למען קדש בדמו את העם ענה מחוץ לשער:

13

לכן נצאה נא אליו אל מחוץ למחנה ונשא את חרפתו:

14

כי פה אין לנו עיר עמדת כי את העתידה אנחנו מבקשים:

15

לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו:

16

ואל תשכחו לגמל חסד ולתת לאביונים כי זבחים כאלה יערבו לאלהים:

17

שמעו אל מנהיגיכם והכנעו מפניהם כי שקדים הם על נפשתיכם כעתידים לתת חשבון למען יעשו זאת בשמחה ולא באנחה כי זאת לא להועיל לכם:

18

התפללו בעדנו כי ידענו אשר שלמה מחשבתנו ונחפץ ללכת דרך ישרה בכל:

19

ובחזקה אבקש מכם לעשות זאת למען אושב אליכם במהרה:

20

ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו:

21

הוא ישלימכם בכל מעשה טוב לעשות רצונו בפעלו בכם את הרצוי לפניו ביד ישוע המשיח אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן:

22

ואבקש מכם אחי שאו נא דבר התוכחה כי כתבתי אליכם בקצרה:

23

ודעו כי טימותיוס אחינו יצא מבית האסורים והיה אם יבא במהרה אראה אתו את פניכם:

24

שאלו לשלום כל מנהיגיכם ולשלום כל הקדשים בני ארץ איטליא שאלים לשלומכם:

25

החסד עם כלכם אמן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977