א' תסלוניקים 5

1

ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי:

2

הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא:

3

כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט:

4

אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב:

5

אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך:

6

לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר:

7

כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה:

8

ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה:

9

יען אשר לא יעדנו האלהים לחרון כי אם לנחל את הישועה על ידי אדנינו ישוע המשיח:

10

אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד:

11

על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם:

12

והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם:

13

אשר תנהגו בם כבוד עד למעלה באהבה למען פעלתם ויהי שלום ביניכם:

14

והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם:

15

וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם:

16

היו שמחים בכל עת:

17

התמידו בתפלה:

18

הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע:

19

את הרוח לא תכבו:

20

את הנבואות לא תמאסו:

21

בחנו כל דבר ובטוב אחזו:

22

התרחקו מכל הדומה לרע:

23

והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח:

24

נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה:

25

אחי התפללו בעדנו:

26

שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה:

27

הנני משביעכם באדון שתקרא האגרת הזאת באזני כל האחים הקדשים:

28

חסד ישוע המשיח אדנינו עמכם אמן: