א' תסלוניקים 4

1

ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד:

2

כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע:

3

כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות:

4

וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר:

5

ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים:

6

ולא יפרץ איש ויונה את אחיו בעשק כי נוקם יהוה על כל זאת כאשר כבר אמרנו והעידנו לכם:

7

כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה:

8

על כן הבוזה זאת לא אנשים הוא בוזה כי אם את האלהים אשר גם שם בקרבנו את רוח קדשו:

9

ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו:

10

וגם עשים אתם כן לכל אחיכם אשר בכל מקדוניא אך נבקשה מכם אחי אשר תוסיפו ותרבו עוד:

11

ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם:

12

למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם:

13

ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה:

14

כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו:

15

כי את זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד בא האדון לא נקדם את הישנים:

16

כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח:

17

אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון:

18

לכן נחמו זה את זה בדברים האלה: