קולוסים 1

1

פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו:

2

אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח:

3

נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם:

4

אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים:

5

בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה:

6

אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים:

7

כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח:

8

והוא גם הודיע אתנו את האבתכם ברוח:

9

בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית:

10

להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים:

11

להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה:

12

ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור:

13

אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו:

14

אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים:

15

והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא:

16

כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו:

17

והוא לפני הכל והכל קים בו:

18

והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל:

19

כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא:

20

ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים:

21

וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים:

22

עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי:

23

אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת:

24

עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה:

25

אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים:

26

את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו:

27

אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד:

28

ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע:

29

ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה: