פיליפים 1

1

פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים:

2

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח:

3

אודה לאלהי מדי זכרי אתכם:

4

ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם:

5

על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה:

6

ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח:

7

כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד:

8

כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח:

9

ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת:

10

למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח:

11

מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו:

12

והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה:

13

עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים:

14

ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד:

15

הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה:

16

אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי:

17

ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה:

18

אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח:

19

כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח:

20

ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי:

21

כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי:

22

אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר:

23

כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר:

24

אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם:

25

ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם:

26

למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם:

27

רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה:

28

ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא:

29

כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו:

30

כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי: