דברים 8

1

כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם:

2

וזכרת את כל הדרך אשר הליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו אם לא:

3

ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם:

4

שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה:

5

וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך:

6

ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו:

7

כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר:

8

ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש:

9

ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת:

10

ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך:

11

השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום:

12

פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת:

13

ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה:

14

ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים:

15

המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש:

16

המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך:

17

ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה:

18

וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה:

19

והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון:

20

כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם: