בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

דברים 6

1

וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה:

2

למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך:

3

ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש:

4

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד:

5

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך:

6

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך:

7

ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך:

8

וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך:

9

וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך:

10

והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא בנית:

11

ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת:

12

השמר לך פן תשכח את יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים:

13

את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע:

14

לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם:

15

כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה:

16

לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה:

17

שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך:

18

ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך:

19

להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה:

20

כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם:

21

ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה:

22

ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו:

23

ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו:

24

ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה:

25

וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977