דברים 34

1

ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן:

2

ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון:

3

ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער:

4

ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר:

5

וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה:

6

ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה:

7

ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה:

8

ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה:

9

ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה:

10

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים:

11

לכל האתות והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו:

12

ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל: