דברים 33

1

וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו:

2

ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו:

3

אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך:

4

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב:

5

ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל:

6

יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר:

7

וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה:

8

וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה:

9

האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו:

10

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך:

11

ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון:

12

לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן:

13

וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת:

14

וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים:

15

ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם:

16

וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו:

17

בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה:

18

ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך:

19

עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול:

20

ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד:

21

וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל:

22

ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן:

23

ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה:

24

ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו:

25

ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך:

26

אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים:

27

מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד:

28

וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל:

29

אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך: