דברים 32

1

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי:

2

יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב:

3

כי שם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו:

4

הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא:

5

שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל:

6

ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך:

7

זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך:

8

בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל:

9

כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו:

10

ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו:

11

כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו:

12

יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר:

13

ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור:

14

חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר:

15

וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו:

16

יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו:

17

יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם:

18

צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך:

19

וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו:

20

ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם:

21

הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם:

22

כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים:

23

אספה עלימו רעות חצי אכלה בם:

24

מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר:

25

מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה:

26

אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם:

27

לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידינו רמה ולא יהוה פעל כל זאת:

28

כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה:

29

לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם:

30

איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם:

31

כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים:

32

כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה ענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו:

33

חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר:

34

הלא הוא כמס עמדי חתם באוצרתי:

35

לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו:

36

כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב:

37

ואמר אי אלהימו צור חסיו בו:

38

אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה:

39

ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל:

40

כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם:

41

אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם:

42

אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב:

43

הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו:

44

ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון:

45

ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל:

46

ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת:

47

כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה:

48

וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר:

49

עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה:

50

ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו:

51

על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל:

52

כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל: