דברים 27

1

ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום:

2

והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד:

3

וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך:

4

והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד:

5

ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל:

6

אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך:

7

וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך:

8

וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב:

9

וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך:

10

ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום:

11

ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר:

12

אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן:

13

ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי:

14

וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם:

15

ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן:

16

ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן:

17

ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן:

18

ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן:

19

ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן:

20

ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן:

21

ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן:

22

ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן:

23

ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן:

24

ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן:

25

ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן:

26

ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן: