דברים 24

1

כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו:

2

ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר:

3

ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה:

4

לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה:

5

כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח:

6

לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל:

7

כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך:

8

השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות:

9

זכור את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים:

10

כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו:

11

בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה:

12

ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו:

13

השב תשיב לו את העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך:

14

לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך:

15

ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא:

16

לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו:

17

לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה:

18

וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה:

19

כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך:

20

כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה:

21

כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה:

22

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה: