דברים 23

1

לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה:

2

לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה:

3

לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם:

4

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך:

5

ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך:

6

לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם:

7

לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו:

8

בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה:

9

כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע:

10

כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה:

11

והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה:

12

ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ:

13

ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך:

14

כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך:

15

לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו:

16

עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו:

17

לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל:

18

לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם:

19

לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך:

20

לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה:

21

כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא:

22

וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא:

23

מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך:

24

כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן:

25

כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך: