דברים 21

1

כי ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הכהו:

2

ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל:

3

והיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משכה בעל:

4

והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל:

5

ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע:

6

וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל:

7

וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו:

8

כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם:

9

ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני יהוה:

10

כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו:

11

וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה:

12

והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה:

13

והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה:

14

והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה:

15

כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה:

16

והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר:

17

כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה:

18

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם:

19

ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו:

20

ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא:

21

ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו:

22

וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ:

23

לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה: