דברים 18

1

לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון:

2

ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו:

3

וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה:

4

ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו:

5

כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת בשם יהוה הוא ובניו כל הימים:

6

וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר יהוה:

7

ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה:

8

חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות:

9

כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם:

10

לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף:

11

וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים:

12

כי תועבת יהוה כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך:

13

תמים תהיה עם יהוה אלהיך:

14

כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך:

15

נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון:

16

ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות:

17

ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו:

18

נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו:

19

והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו:

20

אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא:

21

וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר לא דברו יהוה:

22

אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו: