דברים 14

1

בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת:

2

כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה:

3

לא תאכל כל תועבה:

4

זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים:

5

איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר:

6

וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו:

7

אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם:

8

ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו:

9

את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו:

10

וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם:

11

כל צפור טהרה תאכלו:

12

וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה:

13

והראה ואת האיה והדיה למינה:

14

ואת כל ערב למינו:

15

ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו:

16

את הכוס ואת הינשוף והתנשמת:

17

והקאת ואת הרחמה ואת השלך:

18

והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף:

19

וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו:

20

כל עוף טהור תאכלו:

21

לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו:

22

עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה:

23

ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים:

24

וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך:

25

ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו:

26

ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך:

27

והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך:

28

מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך:

29

ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה: