הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

אפסים 5

1

לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים:

2

והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח:

3

אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים:

4

גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה:

5

כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים:

6

אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי:

7

על כן אל יהי חלקכם עמהם:

8

כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור:

9

כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת:

10

ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו:

11

ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם:

12

כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר:

13

אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא:

14

על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח:

15

ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים:

16

מוקירים העת כי הימים רעים המה:

17

על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו:

18

ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח:

19

ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם:

20

והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח:

21

הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים:

22

הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו:

23

כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף:

24

אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר:

25

האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה:

26

למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים:

27

להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה:

28

כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו:

29

כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו:

30

כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו:

31

על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד:

32

גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו:

33

ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977