A A A A A
עברית 1977

אפסים 4

1

  לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה:

2

  בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה:

3

  ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום:

4

  גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת:

5

  אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת:

6

  אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם:

7

  אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח:

8

  על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם:

9

  ועלה שאמר מה הוא אם לא שירד ירד מקדם לתחתיות ארץ:

10

  הירד הוא אשר גם עלה למעלה מכל השמים למען ימלא את הכל:

11

  והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים:

12

  להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח:

13

  עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח:

14

  ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות:

15

  כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש:

16

  אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה:

17

  והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם:

18

  חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם:

19

  אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע:

20

  ואתם לא כן למדתם את המשיח:

21

  אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע:

22

  אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית:

23

  ותתחדשו ברוח שכלכם:

24

  ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת:

25

  על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש:

26

  רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם:

27

  גם לא תתנו מקום לשטן:

28

  מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור:

29

  כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו:

30

  ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה:

31

  כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה:

32

  והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977