A A A A A
עברית 1977

אפסים 31
בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים:
2
כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם:
3
כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט:
4
ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח:
5
אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח:
6
להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה:
7
אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו:
8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר:
9
ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח:
10
למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה:
11
על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו:
12
אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו:
13
בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם:
14
על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח:
15
אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ:
16
לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי:
17
שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה:
18
למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה:
19
וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים:
20
ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו:
21
לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן: