A A A A A
עברית 1977

אפסים 3

1

  בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים:

2

  כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם:

3

  כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט:

4

  ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח:

5

  אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח:

6

  להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה:

7

  אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו:

8

  לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר:

9

  ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח:

10

  למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה:

11

  על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו:

12

  אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו:

13

  בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם:

14

  על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח:

15

  אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ:

16

  לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי:

17

  שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה:

18

  למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה:

19

  וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים:

20

  ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו:

21

  לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977