בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

גלטים 5

1

ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות:

2

הנה אני פולוס אמר לכם כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח:

3

ומעיד אני עוד הפעם בכל איש אשר ימול כי מחיב הוא לשמר את כל התורה:

4

נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה נפלתם מן החסד:

5

כי אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה:

6

כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה:

7

היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת:

8

הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם:

9

מעט שאר מחמץ הוא את כל העסה:

10

מבטח אני בכם באדון שלא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את עונו יהיה מי שיהיה:

11

ואני אחי אם אכריז עוד המילה על מה אהיה נרדף הלא אז מבטל מכשול הצלב:

12

מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם:

13

כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה:

14

כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך:

15

אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו פן תכלו איש על ידי רעהו:

16

והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר:

17

כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו:

18

ואם תנהגו על ידי הרוח אז אינכם תחת התורה:

19

וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה:

20

עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות:

21

צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים:

22

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה:

23

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה:

24

ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו:

25

אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח:

26

ולא נרדף אחרי כבוד שוא להכעיס איש את רעהו ולקנא איש את רעהו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977